ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز


شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: جامعه شناسی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، حکومتداری، علوم اجتماعی، اداره عامه، پالیسی عامه، توریزم، روابط عامه، شرعیات (فقه و قانون)، باستانشناسی، علوم و فرهنگ اسلامی، هنرهای زیبا، مردم شناسی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور اطلاعات و ارتباطات و یا امور توریستی و یا امور فرهنگی و هنری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

 


شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: جامعه شناسی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، حکومتداری، علوم اجتماعی، اداره عامه، پالیسی عامه، توریزم، روابط عامه، شرعیات (فقه و قانون)، باستانشناسی، علوم و فرهنگ اسلامی، هنرهای زیبا، مردم شناسی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور اطلاعات و ارتباطات و یا امور توریستی و یا امور فرهنگی و هنری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: جامعه شناسی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، حکومتداری، علوم اجتماعی، اداره عامه، پالیسی عامه، توریزم، روابط عامه، شرعیات (فقه و قانون)، باستانشناسی، علوم و فرهنگ اسلامی، هنرهای زیبا، مردم شناسی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور اطلاعات و ارتباطات و یا امور توریستی و یا امور فرهنگی و هنری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

 

Source link

Leave your thoughts

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0633079
Visit Today : 87
Visit Yesterday : 194
This Month : 1870
This Year : 181817
Total Visit : 633079
Total Hits : 1741033
Who's Online : 8