آمرتکنالوژی معلوماتی (Kabul, Afghanistan) 415 views


Job Description

Job Description:عنوان وظیفھ
آمرتکنالوژی معلوماتی
بست
بست ٣
وزارت/ اداره
اداره تنظیم خدمات انرژی
بخش مربوطھ
آمریت سیستم ھای تکنالوژی معلوماتی
موفعیت پست
مرکز
گزارشده بست
رئیس مالی و اداری
گزارش گیر از
مدیریت عمومی شبکھ ھا
کارشناس سخت افزار و نرم افزار
کٌد بست
16-90-04-007ھدف وظیفھ
مدیریت، نظارت، کنترل و فراھم آوری تسھیلات جھت عرضھ خدمات تکنالوژی بھ اداره
صلاحیت و مسئولیت ھای وظیفوی
وظایف تخصصی
1. کنترول از راجستریشن دومین ھای تقاضا شده بھ منظور استفاده از سافت ویر ھا، وبسایت و خدمات تکنالوژیکی؛
2. نظارت از امور تخنیکی سرورھا بھ منظور فعال بودن آنھا جھت استفاده معقول در امور رسمی اداره.؛
و دیجیتال و کمره ھای امنیتی و حصول اطمینان از استفاده موثر از آن؛ (PBX) 3. نظارت از پروسھ نصب سرورھا، سوچھا، تلیفون داخلی یا
4. کنترول از ایجاد و نصب سیستم ھای امنیتی از قبیل فایروال ھا و انتی ویروس ھا در کمپیوتر ھا و سرور ھا غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم ھا؛
یا تکنالوژی معلوماتی برای بخش ھای مربوطھ؛ IT Network 5. انکشاف طرزالعمل ھا ورھنمود ھا و ارائھ خدمات لازم
برای اداره؛ (Local Area Network) 6. کنترول و بررسی از دیزاین و ایجاد شبکھ داخلی و مستقل
؛ Operating system تجدید نمودن جھت مصئون نگھداشتن ،(client server) 7. نظارت و حصول اطمینان ازنصب سیستم
8. حصول اطمینان از رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره و جلوگیری از آسیب ھای داخلی و بیرونی شبکھ ھا؛
بھ بخش ذیربط؛ (Network) 9. کنترول و نظارت از انترنت شعبات اداره جھت جلوگیری از سوء استفاده ھا و ارسال راپور از وضعیت شبکھ
10 . بررسی نیازمندی ھای شعبات پیرامون تجھیز ھر چھ بھتر سیستم تکنالوژی معلوماتی.
وظایف مدیریتی
11 . تھیھ و ترتیب پلان کاری ماھوار، ربعوار و سالانھ در مطابقت با پلان عمومی اداره، جھت بدست آوردن اھداف تعیین شده اداره؛
12 . انتقال مھارت ھای مسلکی بھ شیوه تدویر ورکشاپ ھا، سیمینار ھا و آموزش ھای جریان کار بھ کارکنان تحت اثر؛
13 . مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز ھای آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش ھای تحت اثر؛
14 . ارایھ گزارش ماھوار، ربعوار و سالانھ و عندالضرورت از فعالیت ھا و دست آورد ھای بخش مربوطھ، بھ منظور مطلع ساختن رھبری اداره؛ و
15 . اجرای سایر وظایف کھ از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اھداف اداره سپرده میشود.
وظایف ھماھنگی
16 . ھماھنگی و تامین ارتباط با بخش ھای مربوطھ و سایر بخش ھای مرتبط جھت انسجام بھتر امور.

Background

About اداره تنظیم خدمات انرژی :در مورد اداره تنظیم خدمات انرژی:اولین دستگاه تولید برق شهر کابل در سال 1272 به کار آغاز نمود که برق مورد نیاز برای تنویر قصر شاهی را تامین می نمود. بعد از آن چندین دستگاه تولید برق کوچک دیگر مانند دستگاه تولید برق به ظرفیت (20) کیلو وات که باقوه بخار به حرکت می آمد در سال 1290 در باغ ارگ کابل و دستگاه برق به ظرفیت (19) کیلو وات که آن هم توسط بخار فعال می گردید و به طور محدود فعالیت داشت در سال 1295 درجلال آباد و در سال 1296 دستگاه کوچک دیگر به ظرفیت (15) کیلو وات در پغمان به فعالیت آغاز نمود. با وسیع تر شدن استفاده از انرژی برق در کشور و نیاز به برنامه ریزی برای انکشاف زیربناهای انرژی برق، در سال 1355 وزارت انرژی در چوکات حکومت افغانستان ایجاد گردید که بعدتر با ادغام ادارات دیگر به وزارت انرژی و آب مسمی گردید.د افغانستان برشنا موسسه نیز به عنوان تصدی در چوکات وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود که با ترتیب دیدگاه مبتنی بر ایجاد بازار نظارت شده در سکتور انرژی برق، از سال 1388 بدینسو تصدی برشنا با تغییر شخصیت حقوقی، به مثابه یک شرکت دولتی همراه با دیگر شرکت های فعال در بازار برق کشور تحت نظارت وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود.اخیراً مطابق فرمان شماره 36 مورخ 30/11/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل (اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی منقسم شد. از این تاریخ به بعد، اداره تنظیم خدمات انرژی مسولیت پالیسی سازی و برنامه ریزی انکشاف سکتور انرژی برق در سطح ملی و منطقوی و نظارت از فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی فعال در بازار برق افغانستان را بر عهده 

Job Requirements

Job Requirements:شرایط استخدام
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارھای ذیل ترتیب گردیده است:
رشتھ تحصیلی
داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشتھ ھای کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی، بھ درجات بالاتر در رشتھ ھای متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربھ کاری
أ. داشتن حد اقل دو سال تجریھ کاری مرتبط بھ وظیفھ از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. ب. کاندید خلاف رشتھ با داشتن حد اقل پنج سال
تجربھ کاری کاملاً مرتبط بھ وظیفھ، واجد شرایط این بست می باشد.
مھارتھای لازم
1. تسلط بھ یکی از زبان ھای رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
2. مھارت ھای کمپیوتری در برنامھ ھای مرتبط بھ وظیفھ.
موارد تشویقی
أ. ( 5) نمره امتیازی برای بست ھای سوم و چھارم و ( 3) نمره امتیازی برای بست ھای اول و دوم بھ اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد
دارای معلولیت در صورتیکھ معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
ب . ( 5) نمره امتیازی برای قشر اناث بھ اساس طرزالعمل استخدام.

Vacancy Number

NESRA/-002-1399

No. Of Jobs

1

Years of Experience

دایمی

Duration

Any

Salary

پروژه تغییر

Submission Guideline

Submission Guideline:رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز بست های  اداره تنظیم خدمات انرژی ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند: 
با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.
یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN)  ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
لطف نموده در فورم مخصوص عنوان پست مورد نظر خود را مشخص نمائید. در صورت مشخص نبودن پست فورم ارسالی شما باطل محسوب میگردد.
کاپی تذکره تابعیت که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد.    
قبل از خانه پری فورمه کاریابی در انتخاب بست مورد نظر ، با در نظر داشت شرایط آن دقت نمائید زیرا از تبدیلی بست و فورمه های خانه پری شده قبل از قبل معذرت خواسته میشود.
ضم نمودن کاپی یکی از اسناد تحصیلی که در بست درخواست شده شما ذکر شده باشد مانند: ( شهادت نامه ، دیپلوم، ترانسکریپ و یا استعلام که تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد)
تقدیر نامه ، تصدیق نامه ، تحسین نامه از پوهنتون های خصوصی و دولتی سند تحصیلی شده نمیتواند.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باشند باید از طرف  ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید و مکتوب تائیدی اسناد ضم فورمه درخواستی گردد.
تجربه کاری پارت تایم (part time) قابل قبول نمیباشد.
در صورت داشتن تجربه کاری دولتی باید خلص سوانح خویش را ضم فورمه کاریابی خویش نمائید.
درصورتیکه تجربه کاری در موسسات غیر دولتی داخلی و یا خارجی داشته باشید ارائه کاپی قرار داد کار ، فورمه مالیه دهی) TIN) و تائیدی شرکت از اداره محترم آیسا یا وزارت اقتصاد.
درصورتیکه تجربه کاری در ادارات دولتی داشته باشید خلص سوانح جدید که تائید ریاست منابع بشری همان اداره شده باشد ضم اسناد نمائید.
متقاضی که دارای تجربه کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شان از طرف نماینده گی سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان(سفارت و یا کنسولگری) تائید شده باشد.
نفی هرگونه واسطه توسط کاندید یا توسط شخص دیگر به نفع کاندید در پروسه استخدام، در صورت استفاده از واسطه کاندید از پروسه استخدام اخراج میگردد.
در صورتیکه فورمه را به صورت الکترونیکی خانه پری و ارسال مینمائید باید تمام اسناد خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و به ایمیل آدرس مسئول بخش حوزه مربوط  اداره تنظیم خدمات انرژی ارسال نمایند. هرگاه اسناد توسط کاندید طور ناقص ارائه شده باشد کاندید واجد شرایط شناخته نشده و از روند استخدام  حذف میگردد. نوت: فورمه های کاریابی بعد از ختم معیاد معینه اعلان بذیرفته نمیشود.کاندیدان میتوانند فورم را از طریف لینک ذیل بدست بیاورند https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=71c6b27443&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1686769710311374738&th=17689c1d58ff7f92&view=att&disp=safe 
Submission Email
feroza.noori.n@gmail.com

Submission Email

feroza.noori.n@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692465
Visit Today : 44
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54243
This Year : 241203
Total Visit : 692465
Total Hits : 1920894
Who's Online : 6