آمر تفتیش تکنالوژی معلوماتی مختلط (Kabul, Afghanistan) 276 views


Job Description

Job Description:هدف وظیفه:پلانگذازی و اجرای تفتیش های مختلط (یکجا با تفتیش مالی ، تفتیش رعایت قوانین و تفتیش عملکرد) با ادغام توانایی های تکنالوژی معلوماتی در تمامی انواع تفتیش ها، از جمله تفتیش های که ضرورت به استفاده از صلاحیت ها و دانایی تکنالوژی معلوماتی در انواع دیگر تفتیش ها بخاطر اجرای تفتیش های با کیفیت در اداره عالی تفتیش درمطابقت با قانون اداره عالی تفتیش و معیارهای بین المللی تفتیش باشد.صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی: 1. همکاری وطرح نمودن پلان تفتیش و پلان ستراتیژیک تفتیش تکنالوژی معلوماتی به اساس خطر جهت اجرای تفتیش تکنالوژی معلوماتی سیستم ها ، پروسه ها و کنترول های مربوطه جهت حصول اطمینان از همخوانی پروسه ها و کنترول ها با مقاصد ستراتیژیک اداره, رعایت قوانین و طرزالعمل های مربوطه. (شاخص عملکردی: ارایه پلان و ستراتیژی تفتیش تکنالوژی معلوماتی به اساس خطر). 2. اجراء یا رهبری تفتیش های مختلط تکنالوژی معلوماتی، تفتیش امنیت سیستم ها، اجرای ارزیابی وقوع حمله بالای سیستم ها، تفتیش های عملکرد متمرکز بر تکنالوژی معلوماتی، تحقیقات و مطالعات خاص تکنالوژی معلوماتی ، تفتیش های تقنینی/کشف تقلب تکنالوژی معلوماتی و ارزیابی حکومتداری الکترونیکی یکجا با تیم های تفتیش مالی, رعایت قوانین و عملکرد. 3. تدویر جلسات با مدیران تفتیش قبل از اجرای پلانگذاری تفتیش و در جریان تطبیق تفتیش بخاطر مطرح کردن تاثیر تکنالوژی معلوماتی بالای پروسه تفتیش.  4. ارایه نظر و معلومات در مورد موضوعات حکومتداری تکنالوژی معلوماتی ادارات تحت تفتیش و ساحه تفتیش و معلومات مربوطه دیگر  5. برگزاری جلسه افتتاحیه و انجام تفتیش پروسه های تکنالوژی معلوماتی همچنان تهیه اسناد اجراآت تفتیش و جمع آوری اسناد حمایوی کافی و مناسب تفتیش.  6. طرح نمودن فارمت پلان تکنالوژی معلوماتی که دارنده جزئیات, صلاحیت ها, مسولیت ها, تفکیک وظایف و بودجه مربوط به اشتراک بررس تکنالوژی معلوماتی در تفتیش های مختلط باشد.  7. انجام ارزیابی خطر تکنالوژی معلوماتی ادارات تحت تفتیش با استفاده از دانش, مهارت ها و اختراعات جدید تکنالوژی معلوماتی تحت هدایت رئیس مربوطه.  8. طرح نمودن آزمایش های تفتیش مناسب به هدف پرداختن به خطرات شناسایی شده تکنالوژی معلوماتی و دستیابی به اهداف تفتیش مورد نظر و حصول اطمینان از مدیریت یا کاهش دادن خطرات تکنالوژی معلوماتی به طور موثر.  9. انجام تمامی تفتیش های واگذار شده (بصورت انفرادی یا به عنوان عضو یک تیم) از مرحله پلانگذاری تا مرحله گزارش دهی به وقت و در مطابقت با چارچوب تعیین شده, ساحه تفتیش, اهداف و برنامه ارزیابی و پروگرام تفتیش  10. ارایه اطمینان از درست بودن صورت حسابات مالی با ارزیابی موثریت کنترولهای تکنالوژی معلوماتی مربوط به گزارشات مالی و نتیجه گیری از اینکه آیا نقاط ضعف کنترول سیستم معلوماتی به صورت جداگانه یا در کل نقص یا ضعف قابل توجه در گزارشات مالی را تشکیل می دهند یاخیر.  11. مشخص نمودن اینکه کدام روشهای تفتیش مربوط به کنترول سیستم های معلوماتی برای به دست آوردن شواهد کافی و مناسب جهت حمایت از یافته ها و نتیجه گیریهای ضروری میباشند.  12. حمایت تفتیش های عملکرد با ارزیابی موثریت امنیت تکنالوژی معلوماتی در تفتیش سیستم ها ، ارزیابی قابلیت اطمینان معلومات سیستم ها یا اینکه چگونه یک سیستم محرمیت ، یکپارچگی و در دسترس بودن معلومات را حفاظت مینماید و تأثیر محافظت در عملکرد سیستم چه میباشد  13. پیگیری تطبیق سفارشات تفتیش قبلی و تهیه/ارایه نمودن گزارش آن.  14. انجام دادن تحلیل درمورد کیفیت کار، کافی بودن و مناسب بودن مدارک تفتیش و تهیه مسوده گزارش در مورد نتایج یافته های تفتیش و شریک ساختن آنها با مسولین وزارت یا نهاد تحت تفتیش برای اخذ تعهد/نظریات و تدویر جلسه اختتامیه / تکمیلی تفتیش.  15. مطرح کردن یافته های تفتیش با مسولین مرجع, تفاهم نمودن بالای سفارشات و پلان عملیاتی جهت تطبیق سفارشات و اقدامات اصلاحی با مسولین اداره.  16. آگاه ساختن و راپوردهی همراه با اسناد حمایوی به بخش مربوطه اداره عالی تفتیش در صورت موجودیت موارد فساد/تقلب/اختلاس در اداره تحت تفتیش.  17. آماده نمودن اوراق کاری تفتیش در مطابقت با استانداردها و چارچوبهای موجود، تطبیق تیمپلیت های اوراق کاری تفتیش تکنالوژی معلوماتی و رهنمود تفتیش تکنالوژی معلوماتی در تمامی مراحل تفتیش ، تهیه و نگهداری دوسیه های تفتیش تکنالوژی معلوماتی برای ارزیابی مستقل  18. خلاصه نمودن نتایج تفتیش ، نتیجه گیری در مورد اثر انفرادی و جمعی تمامی نقاط ضعف کنترول سیستم معلوماتی و ارایه گزارش نتایج تفتیش به رئیس ذیصلاح اداره عالی تفتیش برای مرور و منظوری و ارسال راپور به اداره تحت تفتیش.  19. استفاده از بهترین روشها و معیارهای بین المللی تفتیش و نشان دادن کیفیت رهبری ، رفتار مسلکی ، قضاوت مسلکی و مهارت های تحلیلی در تفتیش. 20. رهبری تیم های تحلیل معلومات و مدیریت عملکرد تیم های تجزیه و تحلیل معلومات به سطح اداره عالی تفتیش.  21. آماده کردن راپورهای تفتیش تکنالوژی معلوماتی تحت نظارت حداقل، ارایه گزارش برای مرور توسط آمر مستقیم / رئیس تفتیش تکنالوژی معلوماتی. 22. کمک و سهم فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده در پروژه ها ومبارزه با فسادوظایف مدیریتی: 23. ترتیب وارایه گزراش از تطبیق پلانهای کاری سالانه که از طرف ریاست مربوطه ومقامات ذیصلاح برای آنها سپرده میشود 24. مشوره، رهنمای وجلب توجه اعضای تیم درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها واجراات مقتضی 25. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه 26. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مبارزه با فساد، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه. 27. اجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.وظایف هماهنگی: 28. ایجاد وتحکیم روابط و همکاری با سایر گروپهای تفتیش در اداره از ریاست های تفتیش عملکرد, تفتیش رعایت قوانین و تفتیش مالی و ارایه نظر در مورد سیستم های تطبیق شده در ادارت تحت تفتیش (شاخص عملکردی: ارایه راپور عملکردی متمرکز بر تکنالوژی معلوماتی) 29. انجام هماهنگی و ارتباط موثر با ادارات تحت تفتیش در تمامی مراحل تفتیش و اخذ نظریات و پیشنهادات اداره تحت تفتیش در مورد یافته های تفتیش. 30. تحکیم روابط و همکاری با سایر گروپهای تفتیش در اداره از ریاست های تفتیش عملکرد, تفتیش رعایت قوانین و تفتیش مالی و ارایه نظر در مورد سیستم های تطبیق شده در ادارت تحت تفتیش.

Background

About Supreme Audit Office (اداره عالي تفتیش):پروژۀ تغییر:پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید. بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.در مورد اداره عالی تفتیش: اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال 1300 هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

Job Requirements

Job Requirements:شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده استرشته تحصیلی:  1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های کمپیوتر ساینس ،تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ،برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معاصر و سیستم های معلوماتی وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود   2. به کسانی که دارنده یکی از گواهینامه های بین المللی و سایر گواهینامه های مرتبط به( CISA, CISM, CIA, CISSP ISO27001, ITIL, COBIT) باشند ارجحیت داده میشود تجربه کاری:  3. داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در بخش مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت شبکه, مدیریت دیتابیس, مدیریت سیستم ها, توسعه و انکشاف سیستم ها و به تجربه کاری در تفتیش سیستم ها و تکنالوژی معلوماتی ترجیح داده میشود.مهارت های لازم:  4. داشتن مهارت در راپور نویسی و تسلط کامل به یکی از زبان های پشتو, دری و تسلط به زبان انگلیسی. 5. داشتن ظرفیت برگزاری مصاحبه و جلسه 6. داشتن ظرفیت مدیریت پروژه و مدیریت فعالیت ها  7. داشتن ظرفیت کار کردن بحیث عضو یا رهبر گروپ کاری 8. داشتن معلومات در مورد ستندردها و چهارچوب های ISSAIs, ITIL, ITAF, COBIT, ISO/IEC, COSO وغیره 9. داشتن معلومات و مهارت تخنیکی در تطبیق پروژه های سیستم های معلوماتی و دیتابیس 10. داشتن معلومات و مهارت در استفاده از نرم افزارهای احصائیه و تفتیش تکنالوژی معلوماتی مانند: ACL, IDEA and TeamMate AMموارد تشویقی : 11. (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد 12. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

Vacancy Number

66-90-23-013

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

2 Years

Duration

Permanent

Salary

اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰

Submission Guideline

Submission Guideline:قبل از ثبت نام در بست های این اداره، موارد ذیل را جداً در نظر بگیرید! 1-   به تاسی از ماده دوم فرمان شماره ) ۹۲ ( مقام عالی ریاست جمهوری، هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می گردند. 2-  متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند.( اسناد شما بدون خانه پری فورم پذیرفته نمی شود) 3-  هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی، نا درست و خلاف واقعیت تثبیت گردد، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد. 4-  درج ایمیل آدرس و شماره تماس در خود فورم حتمی می باشد، در غیر آن از نتیجه پروسه استخدام مطلع نخواهید شد. 5-  اسناد تحصیلی که بین سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ ه ش صادر شده باشند، باید مجدداً از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی مورد تایید و تصدیق قرار بگیرد. 6-   اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی میباشد. 7-  اسناد تحصیلی داخل کشور باید تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد. (دیپلوم ویا مکتوب تحصیلات عالی مبنی بر تاییدی از فراغت). 8-  اگر در ادارات دولتی تجربه کاری دارید، خلص سوانح جدید خود را ضمیمه نمایید که از شش ماه نگذشته باشد. خلص سوانح از واحد های دومی ادارات مدار اعتبار نمی باشد. 9-  اگر در بخش خصوصی تجربه کاری دارید، قرارداد خط، تصدیق از ختم موفقانه کار با تاییدی ثبت و راجستر شرکت /موسسه که در آن کار نموده اید را ضمیمه نمایید. معاش متقاضی در بخش های خصوصی از حد اقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62 قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.) در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود. 10- تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تاییدی شعبه منابع بشری و کاپی قرارداد خط همان نهاد را با خود داشته باشد، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد. 11- متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشد، تصادیق کاری شان بعد از تاییدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تاییدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد. 12- از ارسال تقدیر نامه ها و سایر تصدیق نامه های آموزشی و اسناد تجارب غیر مرتبط جداً خود داری نمایید. 13- از ارسال یک درخواستی در فایل های جداگانه، بست های متعدد و تکراری جداً خودداری نمایید. 14- کاندیدان محترم مکلف اند تا این رهنمود را دقیق مطالعه نموده و اسناد خویش را مطابق آن ارایه نمایند، در غیر آن غیر واجد شناخته میشوند. 15- اسناد ذکر شده را در یک فایل PDF ترتیب و به ایمیل (sao.hr2020@gmail.com ) ارسال نمایید. در بخش عنوان ایمیل تان نام بست و بخش مربوطه آنرا بطور واضح ذکر نمایید، در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود. 16- در صورت ضرورت و کسب معلومات بیشتر می توانید به شماره (0202521550) در اوقات رسمی به تماس شوید و یا هم به سایت اداره عالی تفتیش sao.gov.af مراجعه فرمایید. 17.برای دریافت فورم کاریابي به لینک ذیل مراجعه نمایید : https://sao.gov.af/dr/media/463
Submission Email
sao.hr2020@gmail.com

Submission Email

sao.hr2020@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572252
Visit Today : 680
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41865
This Year : 120990
Total Visit : 572252
Total Hits : 1522997
Who's Online : 3