استاد دایمی و قراردادی (Kunduz, Afghanistan) 489 views


Job Description:اینک موسسه تحصیلات عالی کهندژ به منظور تکمیل اعضای کادر علمی خویش از واجدین شرایط مطابق طرزالعمل جذب اعضای کادر علمی دایمی وقراردادی موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان در دیپارتمنت های زیر دعوت به همکاری می نماید (دیپارتمنت اداره ، مدیریت و تشبثات خصوصی(چهار بست (دیپارتمنت زبان وادبیات دری( چهار بست (دیپارتمنت تاریخ( دوبست (زبان وادبیات انگلیسی (چهار بست (دیپارتمنت بیولوژی ( دوبست

 

About Kuhandazh Institute of Higher Education:      موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهندژ به عنوان یک نهاد علمی ملی درسال 1394 با دو پوهنحی( اقتصاد وتعلیم و تربیه) تاسیس شد.این نهاد تحصیلی ازهنگام تاسیس به حیث یک نهاد علمی درسطح لسانس با دیدگاه وماموریت زیر فعالیت می نماید :دیدگاه/چشم اندازموسسه تحصیلات عالی کهندژ میخواهد ازطریق تدریس باکیفیت تحقیق و عرضه خدمات عالی علمی به عنوان یکی از معتبر ترین نهاد تحصیلات عالی شناخته شودرسالت/ماموریتموسسه تحصیلات عالی کهندژ زمینه های دسترسی آسان با آموزش تدریس و تحقیق را فراهم ساخته است تا جوانان بتوانند ازاین طریق به اهداف علمی آموزشی و کسب مهارت های مورد ضرورت نایل آمده مصدر خدمت به کشور خود گردد

Job Requirements::تجارب ومهارت های لازم تهيه لكچرنوت ها براي محصلان؛تهيه مواد درسی مضمون مربوطه براي تدریس؛ تهيه رهنمود کارهاي عملی – ساحوي و لابراتواري؛
 پابندي به حاضري و وقت شناسی؛
 مراعات نمودن تمام مقررات و لوایح کاري مؤسسه؛
 داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همكاران؛ تهيه پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه؛
 داشتن پلان کار ماهوارمطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک؛
 پيشبرد دروس نظري و عملی مطابق تقسيم اوقات و ضرورت پوهنحی؛
 کنترول حاضري محصلان درساعات مربوطه و ثبت آن درکتاب حاضري؛
 رهنمایی اعضاي کادرعلمی و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالی؛
 ارزیابی آثار و کنفرانس هاي علمی اعضاي کادرعلمی و سایردانشمندان و ابراز نظر دررابطه به آنها؛
 اشتراک فعال درمحافل علمی منحيث گراننده ، سخنران و یا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛
 اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شورا هاي مؤسسه؛
 سهمگيري مسؤولانه در بهبود امورپوهنحی و مؤسسه به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛
 ارتقاي سویه علمی خود به ویژه در رشته اختصاصی و کسب مهارت هاي کاري ووظيفوي؛
 تاليف کتاب هاي درسی ، ممد درسی و پيشبرد تحقيقات علمی مطابق صلاحيت هاي علمی؛
 ابرازنظربراي بهبود اموراکادميک مؤسسه ونصاب درسی موجوده به مسؤولين مربوط؛
 تشویق محصلان براي فراگيري بهتردرس و سهمگيري در فعاليت هاي درسی، اجتماعی وفرهنگی مؤسسه
 اشتراک درامتحانات مؤسسه؛
 حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقا ل مواد درسی و سایرداشته هاي معنوي و مادي مؤسسه به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه مقام ریاست مؤسسه؛
 مراعات تمام مواد شامل وجایب ومكلفیت هاي کارمندان مؤسسه؛
 ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت درس؛
 اجراي سایروظایف طبق ایجابات وظیفه وی سپرده شده Word, Excel, Power Point دسترسی به پروگرام های کمپیوتر مانند:

 

Submission Guideline::طریقه ارسال اسناد متقاضیان محترم  خلص سوانح خود را همراه با کاپی ترانسکرپت تحصیلی و یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار  با مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ باشد لطفا نموده با ذکر عنوان  پوهنحی و دیپارتمنت  مورد نظر را به صورت واضح  در موضوع یا  (  سبجیکت ) ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل ارسال  بدارند jobs@kohandazh.eud.af  0777501007  –  0791777077 شماره تماس   ایمل آدرس  jobs@kohandazh.eud.af
Submission Email
Jobs@kohandazh.edu.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572272
Visit Today : 700
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41885
This Year : 121010
Total Visit : 572272
Total Hits : 1523209
Who's Online : 7