انجنیر برآورد (آبرسانی و فاضلاب) (Kabul, Afghanistan) 307 views


Job Description

د بست سرلیک/ عنوان بست:  انجنیر برآورد (آبرسانی و فاضلاب)     (D2) :کتگوری بست تعداد بست:  (1)بخش مربوطه: آمریت برآوردگزارش دهی به: آمر برآورد OSOPND-PD-0021 :کود  د دندی موخه/ هدف وظیفهبرآورد احجام بخش های آبرسانی و فاضلاب مطابق با نقشه های انجنیری.مسولیتونه/ مسولیت هاترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛طرح و ترتیب برآورد نقشه های طرح شده پروژه های ساختمانی و احجام امور ساختمانی جهت تعیین قیمت ابتدائی و نهایی پروژه ها؛تهیه و برآورد امورات ترمیماتی تمام بخش های ساختمانی به منظور انسجام و پیشبُرد بهتر امور؛تهیه و ترتیب برآورد ثانی پروژه های ترمیماتی و پروژه های انکشافی به طورکامل؛ارائه مشوره های فنی و مسلکی به منظور رفع مشکلات طرح، دیزاین و برآورد پروژه های امور ساختمانی؛ایجاد همآهنگی با سایر بخش ها به منظور رفع نواقص تخنیکی در برآورد پروژه های امور ساختمانی؛چک و بررسی بل احجام ارائه شده از جانب کمپنی دیزاین کننده و سایر نهاد های ملی و بین المللی؛ارائه نظریات و پیشنهادات مسلکی و تخنیکی به همکاران بخش غرض پیشبُرد بهتر امور محوله؛ترتیب گزارش اجراآت و ارائه آن به آمر برآورد؛اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه حسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اصول و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

Background

ماموریتطرح و تطبیق پروژه های انکشافی در بخش ساختمانی، زیربنائی و بازسازی آبدات تاریخی، تأمین و مدیریت نیروی بشری و تنظیم امور مالی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، واحد های جانبی آن، پیشبرد امور تدارکاتی، ارائه خدمات مؤثر تکنالوژی، ترانسپورتی، اعاشوی و اباطوی، حفظ، مراقبت و سرسبزی به دستگاه ریاست جمهوری ا. ا.دیدگاهداشتن نقش فعال و مشارکت سالم در عرصۀ عمران و بازسازی کشور، فراهم سازی زمینۀ رفاه اجتماعی به شهروندان در جنب هدایات و احکام مقام عالی ریاست جمهوری ا. ا و تأمین مؤثر و مثمر خدمات حمایوی و تخنیکی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذۀ کشور به دستگاه ریاست جمهوری ا. ااهدافطرح و تطبیق پروژه های انکشافی با کمترین هزینه، کیفیت بلند به اسرع وقت در سطح کشور، بازسازی آبدات تاریخی جهت حفظ هویت تاریخی کشور، نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی، فراهم نمودن زمینه ها و فُرصت های شغلی، ارائه خدمات حمایوی همه شمول عندالموقع به دستگاه ریاست جمهوری ا. ا و فراهم آوری تسهیلات جهت تدویر برنامه های ملی مطابق هدایات مقام عالی. ——————————————————————————-برای معلومات بیشتر در مورد اداره ما به ویب سایت رسمی اداره مراجعه شود osopnd.gov.af

Job Requirements

:تحصیلات، تجارب و مهارت های لازمحد اقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مادۀ 13 قانون کار ذکر گردیده است.درجه تحصیل: حد اقل دارای سند تحصیلی  لیسانس در رشتۀ انجنیری (میخانیک) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.تجارب لازمه:  دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛مهارت های دیگر: (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور و بلدیت به زبان انگلیسیبلدیت کامل با برنامه های کمپیوتری (MS Windows, MS Office and Internet, Auto CAD)داشتن مهارت های مدیریت، شناخت چهارچوب قانونی فعالیت ها، مهارت در ترتیب پلان کاری و اجرای امور محوله به شکل مؤثر و زمان معین مطابق پلان طرح شده.

Vacancy Number

ACC-HR2021-0021

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛

Salary

NTA Salary Scale (Grade D2)

Submission Guideline

رهنمود برای ارسال درخواستی ها:از عموم کاندیدان محترم تقاضا می گردد که حین ارسال درخواستی های شان موارد آتی را مد نظر گیرند در غیر آن صورت درخواستی های شان پذیرفته نشده و حق شکایت را نخواهند داشت.اسناد مورد نیاز (سی وی، کاپی تصدیق کار کردگی، اسناد تحصیلی)کاندیدان محترم می توانند درخواستی های خویش را طی یک فایل واحد به ایمیل آدرس بخش استخدام با ذکر عنوان و کود بست در عنوان ایمیل، بدون تغییر ارسال نمایند لطفا در خواستی های خویش را قبل از موعد تعیین شده ارسال نماید.لطفا عنوان درخواستی های خویش را قبل از ارسال به نام مکمل خویش تغییر نام دهید.لطفاً از ارسال اسناد اضافی و غیر ضروری جداً خود داری نماید.به نسبت تعدادی زیادی درخواستی ها، تنها کاندیدان محترم که شرایط بست را تکمیل و از جانب کمیتۀ استخدام برای بست مورد نظر واجد شرایط دانسته میشوند از جانب آمریت استخدام ریاست منابع بشری ایمیل و تماس تیلیفونی دریافت خواهند نمود
Submission Email
hr.recruitment@aop.gov.af

Submission Email

hr.recruitment@aop.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572359
Visit Today : 64
Visit Yesterday : 723
This Month : 41972
This Year : 121097
Total Visit : 572359
Total Hits : 1523660
Who's Online : 6