مدیرعمومی بررسی (Kabul, Afghanistan) 359 views


Job Description:لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکیمعلومات کلی پستشماره اعلان پست: عنوان وظیفه:مدیرعمومی بررسیبست: 4وزارت یا اداره:مالیهبخش مربوطه:گمرکات ولایتیموقعیت پست:ولایاتتعداد پست: 3گزارشده به:بخش مربوطگزارش­گیر از:کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)کد: تاریخ بازنگری:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..هدف وظیفه : جهت حصول اطمینان، کنترول و نظارت از شیوهای بررسی، سنجش تعرفه گمركي ،  فورمه هایACCD و تعین ارزش گمركي. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:تطبیق مرحله تحلیل و مطالعه فورمه های ACCD و اظهار نامه های گمرکی با کود های مشخصه تعرفه گمرکی غرض اطمینان از صحت بودن وتشخیص اموال .
ارسال بعداز تدقیق و مطالعات نمونه های اموال گمرکی به لابراتوار ها جهت تشخیص،تثبیت جنسیت، موارد استعمال و کود تعرفوی.
 صدور اجازه خروج اموال با در نظر داشت اسناد مجوز طی مراحل شده غرض انتقال بمرجع مطلوب و مورد نظرمالک اموال.
تطبیق وکنترول اسناد حمایوی اموال و آويز پرداخت شده  بانکی تجار و كميشن كار بمنظور تثبیت و تصفیه پرداخت های محصولی.
حصول اطمینان از صحت بودن اسناد برای اموال معافی و تعرفه حمایوی برای رشد صنایع داخلی.
تنظیم تمام امورات بخش مربوطه طبق لایحه وظایف، طرزالعمل های گمرکی و قوانین نافذه کشور.وظایف مدیریتی:تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان  و بخش های تحت اثر.
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.وظایف هماهنگی: تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات و بخش های مربوطه. ———————————————————————————————————————————————شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، اقتصاد بین المللی، پالیسی عامه، حقوق، روابط بین الملل از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.تجربه کاری:  داشتن حداقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.مهارت های لازمتسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی،
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهموارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت . (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام . 

 

About Ministry of Finance:وزارت مالیه :وزارت مالیه   نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را   دارد که عبارت از   جمع آوری عواید   و اداره  امور مالی دولت  میباشد.  همچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله  اولویت های  عمده این  وزارت بشمار  میرود.وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:  — ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی  -اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن  — ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی  برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی  ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های  مربوط به انها نام برد .   

Job Requirements:شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، اقتصاد بین المللی، پالیسی عامه، حقوق، روابط بین الملل از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.تجربه کاری:  داشتن حداقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.مهارت های لازمتسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی،
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهموارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت . (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام .

تجربه کاری: داشتن حداقل یک سال تجریه کاری مرتبط ب

Submission Guideline:طلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ1400/2/6الی 1400/2/18می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی 1:.بعد از ظهر از مدیریت  عمومی منابع بشری گمرکات ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه  اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون های (0202924624 ) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را دانلود نموده هارد کاپی آن را با کاپی اسناد به مدیریت عمومی منابع بشری در امور گمرکات، معینیت عواید و گمرکات، جوار ریاست گمرک کابل، سرک شاهراه کابل- جلال آباد تسلیم نمایند. نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN               ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي  چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.   په شرطونو پوره کسان د 1400/2/6نېټې نه تر 1400/2/18نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر1:۰۰ بجې پورې د اړتیا په وخت کې کولای شی  (0202924624) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي.  داوطلبان کولای شی غوښتنلیک ډاونلود کری د ذکر شوی اسناد و کاپی سره د فورم د مالی وزارت د بشری سرچینو عمومی مدیریت د ګمرکاتو په څانګه ته وسپاری . -پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې  د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته   غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورم

 

Submission Email
sayed.ahmad.shafaq@mof.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572272
Visit Today : 700
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41885
This Year : 121010
Total Visit : 572272
Total Hits : 1523228
Who's Online : 3