مفتش بست ۳ (ریاست تفتیش شرکتهای دولتی) (Kabul, Afghanistan) 427 views


Job Description

Job Description:هدف وظیفه:پلانگذاری و اجرای تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات تفتیش های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر قبول شده بین المللی، معیارات بین المللی (INTOSAI) و قوانين و مقررات نافذه کشور. صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:وظایف تخصصی: 1. جمع آوری، تنظیم و تحلیل معلومات مرتبط از منابع داخل و خارج اداره غرض ترتیب پالیسی ها وپلان های استراتیژیک تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی وسایر پلانها وبنچمارکهای دیگر در سطح اداره 2. ترتیب پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش برای تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی به اساس فهم حاصله از محیط تصدیها وشرکتهای دولتی / وزارت، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز  3. تقسیم وظایف و ساحات قابل تفتیش در مطابقت با پلان وپروگرام تفتیش در بین اعضای گروب و همچنین مدیریت، نظارت وارایه گزارش از اجراآت اعضای گروپ  4. تدویر جلسه افتتاحیه، اجرای تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی، مستندسازی روند تفتیش ، جمع آوری و مستندسازی شواهد کافی و مناسب و همچنین پیگیری مستند از تطبیق سفارشات تفتیش های قبلی  5. تحلیل ونتیجه گیری در مورد کافی بودن ومناسب بودن شواهد ومدارک تفتیش، تهیه مسوده گزارش ونظرتفتیش (Audit Opinion) درمورد نتایج یافته های تفتیش وشریک نمودن آن با مراجع تحت تفتیش غرض اخذ نظر وپاسخ مرجع پیرامون یافته ها وسفارش های تفتیش و برگزاری جلسه اختتامیه 6. ارایه سفارشات و معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی  7. تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش و استفاده از اوراق کاری تفتیش مالی و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی  8. ارائه گزارش ونظر تفتیش درمورد اطمینان دهی دربرابر رعایت قوانین ومقررات وغلطی ها درصورت حسابات مالی حاوی یافته های تفتیش وسفارشات مرتبط غرض بهبود به مراجع تحت تفتیش بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره. 9. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش ، فعالیت در جهت منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده وظایف مدیریتی:  10. ترتیب وارایه گزراش از تطبیق پلانهای کاری سالانه که از طرف ریاست مربوطه ومقامات ذیصلاح برای آنها سپرده میشود  11. مشوره، رهنمای وجلب توجه اعضای تیم درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها واجراات مقتضی  12. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه  13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مبارزه با فساد، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه. 14. اجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.وظایف هماهنگی:  15. تامین ارتباط وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش در تمام مراحل تفتیش   16. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقام های ذیصلاح اداره عالی تفتیش درتمام مراحل تفتیش 

Background

About Supreme Audit Office (اداره عالي تفتیش):پروژۀ تغییر:پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید. بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.در مورد اداره عالی تفتیش: اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال 1300 هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

Job Requirements

Job Requirements:شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :     این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است رشته تحصیلی: 1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های تفتیش، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی وحسابی،ACCA، CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود تجربه کاری:  2. داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه مهارت های لازم:  3. تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) وتسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی 4. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 5. داشتن مهارت گزارش نویسی به یکی از زبان های رسمی و انگلیسی موارد تشویقی : 6. (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد 7. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

Vacancy Number

66-90-09-028

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

2 Years

Duration

Permanent

Salary

اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰

Submission Guideline

Submission Guideline:قبل از ثبت نام در بست های این اداره، موارد ذیل را جداً در نظر بگیرید! 1-   به تاسی از ماده دوم فرمان شماره ) ۹۲ ( مقام عالی ریاست جمهوری، هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می گردند. 2-  متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند.( اسناد شما بدون خانه پری فورم پذیرفته نمی شود) 3-  هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی، نا درست و خلاف واقعیت تثبیت گردد، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد. 4-  درج ایمیل آدرس و شماره تماس در خود فورم حتمی می باشد، در غیر آن از نتیجه پروسه استخدام مطلع نخواهید شد. 5-  اسناد تحصیلی که بین سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ ه ش صادر شده باشند، باید مجدداً از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی مورد تایید و تصدیق قرار بگیرد. 6-   اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی میباشد. 7-  اسناد تحصیلی داخل کشور باید تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد. (دیپلوم ویا مکتوب تحصیلات عالی مبنی بر تاییدی از فراغت). 8-  اگر در ادارات دولتی تجربه کاری دارید، خلص سوانح جدید خود را ضمیمه نمایید که از شش ماه نگذشته باشد. خلص سوانح از واحد های دومی ادارات مدار اعتبار نمی باشد. 9-  اگر در بخش خصوصی تجربه کاری دارید، قرارداد خط، تصدیق از ختم موفقانه کار با تاییدی ثبت و راجستر شرکت /موسسه که در آن کار نموده اید را ضمیمه نمایید. معاش متقاضی در بخش های خصوصی از حد اقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62 قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.) در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود. 10- تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تاییدی شعبه منابع بشری و کاپی قرارداد خط همان نهاد را با خود داشته باشد، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد. 11- متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشد، تصادیق کاری شان بعد از تاییدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تاییدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد. 12- از ارسال تقدیر نامه ها و سایر تصدیق نامه های آموزشی و اسناد تجارب غیر مرتبط جداً خود داری نمایید. 13- از ارسال یک درخواستی در فایل های جداگانه، بست های متعدد و تکراری جداً خودداری نمایید. 14- کاندیدان محترم مکلف اند تا این رهنمود را دقیق مطالعه نموده و اسناد خویش را مطابق آن ارایه نمایند، در غیر آن غیر واجد شناخته میشوند. 15- اسناد ذکر شده را در یک فایل PDF ترتیب و به ایمیل (sao.hr2020@gmail.com ) ارسال نمایید. در بخش عنوان ایمیل تان نام بست و بخش مربوطه آنرا بطور واضح ذکر نمایید، در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود. 16- در صورت ضرورت و کسب معلومات بیشتر می توانید به شماره (0202521550) در اوقات رسمی به تماس شوید و یا هم به سایت اداره عالی تفتیش sao.gov.af مراجعه فرمایید. 17.برای دریافت فورم کاریابي به لینک ذیل مراجعه نمایید : https://sao.gov.af/dr/media/463
Submission Email
sao.hr2020@gmail.com

Submission Email

sao.hr2020@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0634244
Visit Today : 194
Visit Yesterday : 198
This Month : 3035
This Year : 182982
Total Visit : 634244
Total Hits : 1752667
Who's Online : 3