کارشناس تحلیل پالیسی های بانکها (Kabul, Afghanistan) 276 views


Job Description:لایحه وظایف پست­های خدمات ملکیمعلومات کلی پستشماره اعلان پست: عنوان وظیفه:کارشناس تحلیل پالیسی های بانکهابست: (4)وزارت یا اداره:مالیهبخش مربوطه:ریاست تحلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادیموقعیت پست:کابلتعداد پست: 1گزارشده به:آمر تحلیل پالیسی ها و برنامه های اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصیگزارش­گیر از:کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)کد: تاریخ بازنگری: 9/10/1399 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..هدف وظیفه: تحلیل و ارایه پیشنهادات جهت غنامندی پالیسی های بانکی در مطابقت به چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:تحلیل و تحقیق در مورد پالیسی های بانک های بین المللی، ملی و سکتور خصوصی جهت بلند بردن آگاهی و دانش تخصصی در مورد روند بانکداری در افغانستان. 
تحلیل مقایسوی پالیسی های بانکهای خصوصی و دولتی بمنظور تشخیص نواقص و خلا ها و ارایه پیشنهادات جهت بهبود آن.
تحلیل و تحقیق در مورد پالیسی های موفق بانکداری از منطقه و ارایه پیشنهادات جهت تطبیق مدل های بهتر.
تحلیل پالیسی های بانکداری اسلامی بمنظور مقایسه آن با پالیسی های غیر اسلامی و ارایه گزارش و یا پرزنتیشن از یافته های غرض ایجاد آگاهی در بین سکتور بانکداری.
تطبیق سروی در مورد تطبیق پالیسی بانکداری اسلامی در بانکهای کشور  و سطح رضایت بانکداران و مشتریان از تطبیق آن و شریک ساختن نتایج آن با ادارات ذیربط.
ارایه همکاری های تخنیکی و مشوره به ادارات ذیدخل جهت تطبیق بهتر اصلاحات و فعالیت ها در زمینه مرتبط.
تحقیق مشخص روی برنامه های سکتور بانکداری  کشور های مشابه و ارایه نتایج از طریق پرزنتیشن، گزارش و سایر شیوه ها به سکتور خصوصی جهت  توانمندی  و ایجاد اصلاحات در برنامه های موجود و آینده.
ارایه پیشنهادات در مورد تطبیق برنامه های جدید برای انکشاف سکتور  بانکداری  از طریق دولت و یا نهاد های کمک کننده سکتور بانکداری.
ارایه خدمات ترجمه کتبی از زبان انگلیسی به زبانهای ملی و برعکس آن در صورت لزوم.وظایف مدیریتی:تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.وظایف هماهنگی:تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات و بخش های مربوطه.
تامین ارتباطات با نهادهای دولتی ذیربط، شرکای بین المللی و نهادهای ذیدخل سکتور خصوصی بمنظور تسهیل نمودن روند تطبیق برنامه ها و فعالیت ها. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ( اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، حقوق، پالیسی عامه، امور مالی و بانکی، بانکداری، حسابداری، امور مالی و پولی)  از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی.مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

About Ministry of Finance:وزارت مالیه :وزارت مالیه   نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را   دارد که عبارت از   جمع آوری عواید   و اداره  امور مالی دولت  میباشد.  همچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله  اولویت های  عمده این  وزارت بشمار  میرود.وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:  — ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی  -اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن  — ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی  برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی  ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های  مربوط به انها نام برد .   

Job Requirements:شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ( اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، حقوق، پالیسی عامه، امور مالی و بانکی، بانکداری، حسابداری، امور مالی و پولی)  از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی.مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات

Submission Guideline:به اطلاع تمام واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند داوطلبان      میتوانند فورم های درخواستی خود را ازتاریخ 6/4/1400 الی 13/4/1400 از ساعت 8:00 الی 4:00 بعد از ظه بشکل هارد در مرکز وزارت مالیه مدیریت عمومی توزیع فورم ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایند. همچنان سافت فورمه های درخواستی را از ویب سایت وزارت مالیه و سایت اکبر خانه پری با اسناد مورد نیاز بشکل (پی دی اف) در ایمیل آدرس Recruitement@mof.gov.af   ارسال نمایید.در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0202924395) تماس گیرند معلومات لازم داده خواهد شد.                                           نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده استاسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TINداوطلبان کولای شی خپل غوښتنلیکونه له 6/4/1400 تر13/4/1400 د ماسپخین له 8:00 بجی څخه تر 1:00 بجوپوری د مالي وزارت د عمومی مدیریت د توزیع فارم کی هارډ کاپی د مالی وزارت د بشری سرچینو ریاست ته وسپاری. همدارنګه غوښتل شوی سافت فورمي د مالی وزارت له ویب سایت او د اکبر سایت څخه در ا‌رین اسناد وسره د پي دي اف فارمت کي Recruitement@mof.gov.afایمیل آدرس ته واستوی   که اړتیا وي ، د تلیفون شمیره (0202924395) ته زنګ ووهئ او اړین معلومات به ورکړل شي                                                                                                                                                                                                -پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې  د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته   غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورم

 

Submission Email
recruitment@mof.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0580821
Visit Today : 774
Visit Yesterday : 2888
This Month : 50434
This Year : 129559
Total Visit : 580821
Total Hits : 1543475
Who's Online : 14