کارمند اجتماعی 964 views

Job Expired

About CAF:

معرفی:

موسسه مواظبت خانواده های افغان یک موسسه خیریه ، غیر حکومتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که ازسال 2003 میلادی بدینسو براساس ثبت وراجستر شماره 68 مورخه 7/7/1384 وزارت محترم اقتصاد دربخشهای مختلف مانند، صحت، تغذی،انکشاف جامعه ، تعلیم وتربیه ، تحقیق وتوانمند سازی زنان وجوانان درولایات مختلف کشور مانند: کندز، بدخشان، لوگر و دایکندی مصروف عرضه خدمت صحی به هموطنان عزیز میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفآ به سایت انتر نت آن مراجعه نمائید(

Job Description:

مسؤليت هاي عمده:

رعایت قانون و مقررات مرکز حمایوی زنان  و موسسه مواظبت خانواده های افغان (CAF) .
رعایت موادات مقرره مراکز حمایوی زنان در مرکز .
مصاحبه صحی و خانه پری چک لست صحی مستفیدین غرض دریافت مشکلات صحی ایشان بمنظور جلوگیری از بروز امراض ساری در مرکز .
مشاوره های دوامدار با مستفید البته در چوکات قوانین اسلامی و قوانیین نافذه کشور غرض ایجاد تغیرات درسلوک ایشان .
رسیده گی برای هر نوع مشکلات مستفدین البته مطابق پالیسی دفتر .
دریافت منازل و اقارب اصولی مستفیدین .
ریکارد نمودن تعداد مشاوره ها با تفکیک تاریخ ، موضوع و خواست مستفیدین و اقارب ایشان .
ارایه نصایح ارزشمند و اسلامی برای مستفدین غرض راه یابی آنان در آینده .
داشتن رابطه نیک و بدون هرنوع تبعیض با مستفدین .
مراجعه به منازل مستفیدین همراه کارمند اجتماعی مردانه البته در زمان ضرورت و تسلیمی مستفید به فامیلش .
مراجعه به محلات و اشتراک در اجتماعات مردم غرض معرفی فعالیت های دفتر و رسیده گی به مشکلات مردم
ارایه گزارش از قضایای جدید البته بشکل هفته وار برای سوپروایزر مرکز و دفتر مرکزی .
اشتراک در جرگه های قومی مستفیدین در ریاست محترم امور زنان و مقام ولایت ، ولایت پروان و ارگانهای پولیس .
راپور دادن روزانه برای سوپروایزر مرکز و حفظ محرمیت از قضایا(مستفدین مرکز )
تشخیص و ترتیب  پلان تداوی مستفید .
مشاوره  های دوامدار با اعضای فامیل  مستفیدین البته بشکل انفرادی وگروپی .
مشاوره و میانجیگری میان مستفید ، فامیل ها و وابستگان ایشان .
نگهداشت ریکارد مفصل برای هر قضیه .
راجستر نمودن قضایا در کتا ب راجستر .
هدایت برای محافظت کننده گان طبقه اناث غرض توزیع مواد مصرفی به مستفدین مرکز حمایوی  تهیه و نگهداشت ریکارد آنها .
پیگیری قضایای مستفیدین .
همراهی با زنان الی مرکز حمایوی زنان  از مرجع معرفی شده  معه مکتوب معرفی مراجعه کننده .
همراهی همراه مستفیدین الی ارگانهای پولیس ، حارنوالی ، محکمه و سایر نهاد ها غرض همکاری با وکیل مدافع مرکز .
انکشاف پلان فردی برای ادغام مجدد .
وظایف دیگر حسب ضرورت باید توسط کارمند مذکور انجام گردد .

Job Requirements:

شرایط:

لیسانس فاکولته حقوق یا شرعیات  یا حد اقل چهارده پاس باشند.
دسترسی در کمپیوتر داشده باشد.
بلدیت در لسان انگلیسی داشده باشد.
حد اقل دو سال تجریه کاری باشد.
مهارت در مشاوره دهی داشته باشد.
از قوانین اسلامی بطور نسبی آگاهی داشته باشد.

Submission Guideline:

آدرس دفتر مرکزی

ناحیه دهم، سرک 07 قلعه فتح الله خان ،خانه نمبر2194 ، کابل، افغانستان

پوست الکترونیکی: jobs.kbl.caf@gmail.com

شماره تماس : 0729880590

پوسته خانه مرکزی صندق پوستی  #5515

Submission Email:

jobs.kbl.caf@gmail.com

More Information

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0633073
Visit Today : 81
Visit Yesterday : 194
This Month : 1864
This Year : 181811
Total Visit : 633073
Total Hits : 1741005
Who's Online : 7