متخصص ارشد تکنالوژی معلوماتی (Kabul, Afghanistan) 59 views


هدف وظیفه:انسجام امورتکنالوژی معلوماتی در راستای تجهیزاداره با تکنالوژی جدید غرض تطبیق پالیسی جهت بهبودی وضع سیستم تکنالوژی معلوماتي و ارتباطات الکترونیکی ، اتخاذ تدابیر منظم تخنیکی ،مصؤنیت وفعال نگهداری تجهیزات دست داشته ،فراهم آوری تسهیلات تخنیکی غرض نصب، تنظیم ایجاد سیستم معلوماتی وارتباطی با درنظرداشت ضروریات اداره و طرح،دیزاین،انکشاف ومراقبت ازصفحه انترنیتی. مسوليت هاي وظيفوي :توسعه واصلاح سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ارایه وعرضه خدمات بهترومقاصد جدیدبرای بهبودی روند کاری تمام بخش های.طرح و تطبیق برنامه مصؤنیت شبکه های کمپیوتری بمنظور داشتن یک شبکه  مصؤن و مؤثر.مراقبت ازنصب، نګهداری و محافظت تمام سیستم های تکنالوژی معلوماتی وشبکه های ارتباطی(تلفونی) بمنظوراجراات مؤثر درمدت زمان کم.طرح وتطبیق پلان تخنیکی جهت رسیده گی بموقع به ترمیم واختلالات بوجود آمده در سیستم.مدیریت وهماهنگی تمام فعالیت های مربوطه به آمریت تکنالوژی معلوماتی جهت دستیابی به یک سیستم منظم معلوماتی وارتباطی.همکاری درایجاد و تنظیم صفحه انترنیتی (ویب سایت) (Webpage) جهت آگاهی و ارائه معلومات برای تمام مردم.تلاش در جهت جلب کمکهای مؤسسات تمویل کننده برای غنی سازی شورای طبی افغانستان درقسمت تجهیزات تکنالوژی معاصر.ارزیابی تشخیص والویت بندی نیازمندیهای شورای طبی افغانستان به نرم افزارهای مورد نیاز بمنظورمیکانیزه ساختن رونداجراات کاری.دیزاین ، تحقیقات و دریافت معلومات سیستم های سخت افزار جدید  و حفظ سیستم سخت افزار های فعلی و در صورت ضرورت سفارش و تغیرآوری آنها و انجام وظایف دیگر مربوطه.مشوره دهی بر چگونگی کنترول شبکه داخلی وبررسی از اطاق ارائه خدمات یا (Server Room)جهت فراهم آوری تسهیلات وعرضه خدمات موثردر شورای طبی افغانستان .تحلیل وبررسی دقیق ازساختار شبکه محلی موجود وطرح پالسی های امنیتی مؤثرجهت داشتن یک شبکه کمپیوتری مصؤن وقابل اطمینان.طرح و تطبیق پلان ارتقای ظرفیت پرسونل بخش مربوطه غرض آماده بودن رفع عارضه های تخنیکی درزمان کم.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قوانین ومقررات سپرده میشود.سهم در انکشاف استراتیژی و تطبیق آن در تمام اداره و یا تطبیق آن در بخش مربوطه؛مدیریت منابع اداره در محدوده های مشخص شده؛اتخاذ تصمیم مستقلانه، پلانگذاری و دریافت راه حل برای چالش های گوناگون.

شورای طبی افغانستان به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. 

جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گر

مهارت های عمومی:تجارب لازمه: داشتن لیسانس با ۷ سال تجربه کاری و یا داشتن ماستری با ۵ سال تجربه کاری مرتبط.                                                                                                                                                                                                                                                                   

  • توانایی تهیه و ترتیب استراتیژی برای اداره و یا یک بخش اداره و مسولیت مدیریت ساحات تخنیکی.توانایی ترتیب اسناد در ساحات تخیکی و اشتراک در نشست های در این ساحات.توانایی مدیریت و نگهداری ارتباط با خارج از اداره و یا پروژه.

تجارب لازمه: داشتن لیسانس با ۷ سال تجربه کاری و یا داشتن ماستری با ۵ سال تجربه کاری مرتبط.

از کاندیدان محترم خواهشمندیم سی وی خویش را ضم هم ارسال نموده و همچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت،.از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:زمان ارسال درخواست:درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد درخواست شما پذیرفته نمیشود. .اسناد تحصیلی:اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است. اسناد تجربه کاری:اسناد تجربه کاری دولتی:اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد. اسناد موسسات خارجی بین المللی:بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد. اسناد که حریق یا گم شده اند:درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است. تجربه مرتبط:یکی از مهمترین تقاضا بست تجربه مرتبط است که تجربه تائید شده حداقل را کاندید باید ارسال دارد درغیر آن واجد شرایط شناخته نمیشود. 

Submission Email:

hrd@amc.gov.af
Submission Email
hrd@amc.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0634238
Visit Today : 188
Visit Yesterday : 198
This Month : 3029
This Year : 182976
Total Visit : 634238
Total Hits : 1752505
Who's Online : 3