کارشناس گروپ ششم (Kabul, Afghanistan) 411 views


Job Description

Job Description:هدف وظیفه:نظارت و بازرسی جهت تطبیق تعهدات و مکلفیت های مندرج قراردادها به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها، استخراج مسلکی و فنی و ایجاد محیط مصئون کاری در پروژه های معادن جامدوزارت معادن و پترولیم/ ریاست تفتیش تخنیکی معادن/ کارشناس گروپ ششم.وظایف تخصصی:بررسی و نظارت معدن کاری از نظر روش کار، ظرفیت استخراجی، ماشینری، تکنالوجي، تثبیت حجم و عملیات تخنیکی طبق تعهدات قرارداد و معیارات قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مرتبط نظارت و بازرسی فعالیت های مرتبط به تولید، پروسس، توزین و انتقالات شرکت های قراردادی طبق حدود تعیین شده در پلان های منظور شده وزارت جمع آوری ارقام و معلومات موثق تولیدی جهت درج و نشر در دیتابیس عمومی استفاده از چک لست و فورم های معیاری بازرسی و نظارت و ابزار و وسایل الکترونیکی در روند بازرسی و نظارتتثبیت و تشخیص مقدار و نوعیت مواد انفجاری مورد نیاز شرکت های قراردادی برای مرحله استخراج مواد مفیده جامدارزیابی و تطبیق نقشه های ترتیب و تدوین شده توسط قراردادیان معادن جامد تهیه و ترتیب گزارشات روند بازرسی و نظارت در مراحل اکتشاف، استخراج و پروسس معادن جامد تحلیل تخنیکی راپورهای نظارت و بازرسی بمنظور بهبود پروسه اکتشافی و استخراجی معادن جامد و پروسس مواد مفیدهارائه گزارشات و تحلیل تخنیکی به رئیس مربوطه وظایف مدیریتی:تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.ترتیب پلان کاری انفرادی در مطابقت با پلان ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛روز نمودن (اپدیت) همه دوسیه ها و گزارشات مربوطه جهت درج معلومات ها تخنیکی، پلانها، گزارشات تخنیکی و حادثات، مکاتیب، دستورالعمل ها، مصوبات و معافیتهای اعطا شده. 

Background

About Ministry of Mines & Petroleum:وزارت معادن و پترولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی و محلی و حصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته و تمام معادن جامد و هایدر و کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی و اجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف و استخراج متداوم معادن میسرمیسازد.

Job Requirements

Job Requirements:این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است رشته تحصیلی:حداقل لیسانس در یکی از رشته های استخراج معادن جامد، تفحص و اکتشاف معادن جامدبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود. رشته تحصیلی مورد نظر:استخراج معادنتجربه کاری:داشتن تجربه کاری مرتبط تخصصی در یکی از رشته های (تفتیش، نظارت و ارزیابی، اکتشاف معادن جامد، استخراج معادن جامد، مدیریت قراردادها)برای لیسانس: دو سالبرای ماستر: یک سالبرای دوکتورا: مستثنی جزییات تجربه کاری:مهارتهای لازم:‌1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛‌2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه. موارد تشویقی:‌1. (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛‌2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام. 

Vacancy Number

32-90-07-027

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

1-2

Duration

fixed-term

Salary

as per company salary scale

Submission Guideline

Submission Guideline:طفاً جهت دریافت فورم درخواستی بست های وزارت معادن و پترولیم، به لینک ذیل مراجعه نموده و بعد از خانه پوری به ایمیل آدرس که در فورم تحریر است، ارسال نمایید. https://momp.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-3-%D9%88-4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
Submission Email
hr@momp.gov.af

Submission Email

hr@momp.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0622379
Visit Today : 88
Visit Yesterday : 286
This Month : 35895
This Year : 171117
Total Visit : 622379
Total Hits : 1666334
Who's Online : 4