Medical Doctor (Female) (Kunduz, Afghanistan) 66 views


Job Description

دیدگاه فعالیتداکتر زنانه باید مریضان سراپا را معاینه و تداوی نماید. اومسولیت تشخیص امراض،ارزیابی، تصنیف و توصیه ادویه را به مریضان دارد. او مسولیت راجستر، توصیه ، رجعت مریضان نیازمند به دیگر مراکز (توبرکلوز، واکسین، صحت طفل و مادر) ومراکزصحی عالی برحسب ضرورت شانرادارد. داکتر زنانه مسول میباشد تا راپور احصایوی ازامراض و گونه تداوی آنهاراتهیه و همچنان راپور را به وقت و زما ن معینه ارایه بدارد.وظایف ومسولیت های عمدهمعاینه وتشخیص مریضان که به مرکزصحی مراجعه میکنند .
مراقبت ازمریضان درمطابقت به نیازمندی های خدمات صحی .
تشخیص وتداوی مریضان مطابق به رهنمودهای ملی تداوی ( NSTG )
رجعت دهی مریضان اختلاطی درصورت ضرورت به مراکز صحی بالاتر.
کنترول وتعقیب مریضان حامله که درمعرض خطر قرارداشته باشند .
اطمینان ازموجود بودن وتعقیم بودن سامان ووسایل مورد ضرورت برای عرضه خدمات صحی .
ارتقای ظرفیت کارمندان مرکز صحی که دربخش MCH  کارمیکنند .
اشتراک فعال درجلسات مرکزصحی بصورت منظم .
راپوردهی به موقع ازاجرای فعالیت ها به آمرمربوطه .
کمک وهمکاری با قابله ها ی مرکزصحی درجهت بلند بردن کیفیت عرضه خدمات صحی .
اشتراک منظم درجلسات ماهانه کارکنان صحی درمرکزصحی  وبلندبردن ظرفیت آنها .
داشتن معلومات مکمل درمورد مجموعه خدمات صحی اساسی (  BPHS ) .
بلندبردن سطح آگاهی مردم درجامعه ازطریق تعلیمات صحی به مراجعین .
تریاژ منظم وروزانه مریضان به منظور بلندبردن تعداد مشکوکین توبرکلوز .
مراعات نمودن اصول نسخه نویسی .
استفاده ازراجستر وتالی شیت درجریان معاینه مریضان بشکل روزانه واطمینان ازدقت ارقام .
تلاش درجهت بلندبردن پوشش شاخص های HMIS درسطح مرکزصحی .
کمک با مسول مرکزصحی درجهت ساختن راپورهای ماهوار.
ارایه خدمات عاجل به نیازمندان که  به مرکزصحی مراجعه میکنند .
درجهت استفاده معقول ادویه وموجودیت ادویه اساسی درمرکزصحی توجه جدی به خرچ دهد .
اطاعت ازآمرمربوطه درجهت عرضه خدمات صحی درسطح مرکزصحی .
تدویرسمینارها ی علمی به پرسونل برای بلندبردن ظرفیت کارمندان .
اشتراک درتریننگ ها وجلسات که ازطرف دفتر دایرمیگردد .
اطمینان ازتطبیق پالیسی ها و نورم های پذیرفته شده  وزارت صحت خاصتآ پالیسی BPHS وپروگرام های در حال اجرا(از قبیل LDP,QI,PDQ,IPو غیره).
از کیفیت کاروفعالیت درارتباط به مراقبت مریضان درعرصه های ذیل کنترول وبررسی نماید:تداوی نمودن مریضان.
عرضه خدمات  نسای ولادی.
خدمات صحت طفل.
خدمات معافیتی و EPI.
تبلیغات صحی .
خدمات لابراتواری .مراعات نمودن جدی اصول وقایه از انتان( IP  )  ونظارت دوامدار از دیگر کارمندان در این خصوص.
تلاش مداوم در جهت دریافت هر نوع خلاء در سطح مرکز صحی تلاش در جهت یافتن راه حل های منطقی آن وشریک ساختن دوامداربا سوپروایزر مربوط ودیگر مراجع مانند شورای صحی درصورت نیاز.
اجرای منظم نوکریوالی مطابق به پلان ازقبل تهیه شده وتعقیب منظم نوکریوال ها و نظارت دیگر کارکنان در این خصوص.رویه نیکو و برخورد های مناسب با مراجعین و حد اکثر تلاش در جهت کسب رضایت آنها . .اخذ تاریخچه  دقیق از مریضان اجرای معاینه فزیکی کامل در صورت ایجاب وتوصیه ادویه در صورت نیاز والی صرفآ انجام مشوره دهی مؤثر.حصول اطمنان از پیشبرد منظم مراقبت های قبل ازولادت ،زمان ولادت وبعد ازولادت توسط قابله ها .
آگاهی دهی، تشخیص ،تداوی وریفرنمودن مریضان مصاب امراض روانی ، حالات وخیم  افراد مصاب معیوبیت ویاافراد درمعرض خطر.
ايجادو نگهداري روابط مثبت و فعال باكميته صحي درمنطقه و اشتراک فعال درجلسات ماهواركميته صحي کلينيک

Background

Just for Afghan Capacity and Knowledge (JACK) is an independent, non-governmental, non-Profit, non-Political and non-Sectarian Organization working in Afghanistan since 2001 in the areas of health, nutrition, education, development and emergency with an aim at improving livelihoods and alleviating poverty. And JACK had the experiences of working in various provinces and zones of Afghanistan.

JACK registered under the Ministry of Economy with registration number, 316. The organization works in Collaboration with other line Ministries, NGOs, INGOs, and donor communities.

The mandate of JACK is to improve lives of the people we touch through our programs. We strive to have a community that is empowered, participates in its development and is able to use the resources available to them to get what they want.  We work to assist communities in their efforts that lead them to self- help and in essence self- reliance that comes with economic and social independence.

Our service is without fear, favor or prejudice to race, nationality, religion, political affiliations region or language. We offer assistance where it is needed within our resource and ability

Job Requirements

:شرايط لازمه MD داشتن د يپلوم طبابت
داشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن…)
مراعات نمودن تمام موازين اسلامي. :اوقات كارشش روز در هفته به استثناي رخصتي هاي عمومي (مطابق تقسيم اوقات رسمي).

Vacancy Number

KDZ-BPHS-020

No. Of Jobs

5

Nationality

National

Gender

Female

Years of Experience

2

Salary

As per organization policy

Submission Guideline

While sending your CV & Cover letter, please mention the vacancy number , position and location in the subject line, application received after the closing date and without subject line will not be given consideration.

Only short listed candidates whose application responds to the above criteria will be contacted for interview or written test.

Submission Email
jobs@jack.ngo

Submission Email

jobs@jack.ngo



Source link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0634242
Visit Today : 192
Visit Yesterday : 198
This Month : 3033
This Year : 182980
Total Visit : 634242
Total Hits : 1752564
Who's Online : 1